REXRINGEN
BLI MEDLEM
STADGAR
STYRELSEN

Föreningsstadgar

Gäller fr o m 2016-05-15.

§1 Namn och ändamål

1.1  Föreningens namn är Nordiska Rexringen (förkortas NRX) och grundades 1976. Nordiska Rexringen är en ideell förening som har sitt säte i Sverige. I internationella sammanhang används vid behov Nordic Rex Cat Club.

1.2  Nordiska Rexringen har som ändamål att;
- Informera om och främja intresse, samarbete och uppskattning och av samtliga rexraser.
- Verka för att avel med rexkatter drivs enligt goda genetiska principer och ge råd därom.

§2  Medlemskap - inträde

Medlemskap i Nordiska Rexringen medges till varje kattvän, främst rexälskare, som förklarar sig villig att följa klubbens stadgar och betalar in fastställd medlemsavgift i enlighet med stadgarna.

§3  Medlemskap - utträde

3.1  Medlemskapet anses avslutat om medlemsavgift ej erlagts enligt stadgarna.

3.2  Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till kassören och anses därmed omedelbart ha lämna föreningen.

3.3  Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller i sin uppfödning agerar oetiskt kan uteslutas. Beslut fattas av styrelsen och kan överklagas till nästföljande årsmöte.

3.4  Föreningen har ingen förpliktelse mot medlem som begärt utträde eller uteslutits och erlagda avgifter återfås ej.

§4 Medlemsansvar och medlemsrättigheter.

4.1  Medlem har rätt att närvara med röst och yttranderätt vid årsmöten, medlemsmöten och föreningsarrangemang.

4.2  Medlem har rätt att kandidera till valbara poster.

4.3  Medlem har rätt att erhålla föreningspublikationer samt annan väsentlig information om föreningsverksamheten.

4.4  Medlem har ansvar att följa stadgar och beslut.

4.5  Medlem har ansvar för att inte agera på ett oetiskt sätt som skadar föreningen internt eller dess anseende utåt.

4.6  Medlem har inte rätt till del av föreningens egendomar/tillgångar. Nordiska Rexringen äger rättigheter till allt material som producerats för föreningens räkning om inget annat avtalats. Medlem, styrelsemedlem eller förtroendevald som inte respekterar föreningens egendom / tillgångar kan uteslutas.

§5 Hedersmedlem

5.1  En medlem eller annan person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningen eller dess intressen kan utses till hedersmedlem av årsmötet.

5.2  Hedersmedlem räknas som betalande medlem.

§6 Avgifter

6.1  Medlemsavgift fastställs av årsmötet och avser nästföljande kalenderår.

6.2  Medlemsavgift ska vara erlagd senast 31/1 för ifrågavarande år.

6.3  Om medlemsavgift erläggs efter 1 november avser medlemskapet även nästkommande kalenderår.

6.4  Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

§7 Årsmötet

7.1  Årsmötet är Nordiska Rexringens högsta beslutande organ.

7.2  Årsmötet ska hållas varje år före maj månads utgång och på tid och plats som styrelsen bestämmer.

7.3  Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

7.4  Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före mötets avhållande. Med kallelsen bifogas dagordning och övriga handlingar relevanta till dagordningen.

7.5  Motioner från medlem som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari eller om styrelsen anger annat datum.

7.6  Röstlängden fastställs mot inbetalda medlemsavgifter gjorda senast 1 vecka innan årsmötet.

7.7  Val sker enligt följande: Ordförande och sekreterare jämna år, vice ordförande och kassör ojämna år. Halva antalet ledamöter väljs ojämna år och resterande jämna år. Övriga val sker varje år.

7.8  Vid årsmötet förhandlas enligt följande dagordning;

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för samtliga närvarande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Styrelsens ekonomiska rapport.
9. Revisorsberättelse läses upp.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan.
12. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av revisorer och medlemmar.
13. Val av:
a) Ordförande för en tid av 2 år.
b) Vice ordförande för en tid av 2 år.
c) Sekreterare för en tid av 2 år.
d) Kassör för en tid av 2 år.
e) Upp till 3 ledamöter för en tid av 2 år.
f) Upp till 3 suppleanter för en tid av 1 år.
g) Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år.
h) 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av 1 år.
14. Årsmötets avslutande.

7.9  Alla val sker med öppen omröstning, såvida ej något annat påfordras. Den som erhållit flest röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid beslut avgörs fråga, om annat inte framgår av dessa stadgar, med enkel majoritet, alltså med mer än hälften av antalet angivna röster. Val kan ske med poströstning enligt §14

7.10  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när minst 10% av föreningens medlemmar eller revisorn begär det. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte ska hållas så snart som möjligt efter att giltig begäran mottagits.

§8 Styrelsen

8.1  När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens verksamhet.

8.2  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och upp till 3 ledamöter samt upp till 3 suppleanter som kan träda in vid ordinaries frånvaro.

8.3  Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

8.4  För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande styrelseledamöter är ense. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

8.5  När ordinarie ledamot är frånvarande träder en suppleant in med rösträtt.

8.6  Styrelsen gör ansvarsfördelning inom sig samt utser ansvariga för eventuella övriga arbetsuppgifter inom vid behov.

8.7  Vid inval i styrelsen ska personen som väljs, eller dennes familj, vara ägare till en rexkatt.

§9 Revisorer

9.1  Revisorn eller revisorssuppleantens uppgift är att:

9.1.1 Att granska styrelsens och övriga förtroendevaldas förvaltning, protokoll och räkenskaper.

9.1.2 Att avge skriftlig revisionsberättelse vari de till- eller avstyrker styrelsens ansvarsfrihet.

9.2  Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12.

9.3  Styrelsen ger revisorn tillgång till alla nödvändiga handlingar för att genomföra granskning. Revisionsberättelse ska vara medlemmarna tillhanda på årsmötet och där läsas upp.

§10 Valberedningen

10.1 Valberedningens uppgift är att ge årsmötet valbara kandidater till valbara poster.

10.2 Dessa valbara kandidater ska överlämnas för utskick av kallelse. Valberedningens rutiner specificeras i 14§ poströstning.

§11 Stadgeändringar

11.1  För ändring av föreningens stadgar fordras beslut på två på varandra följande årsmöten med minst 30 dagars mellanrum varav minst ett måste vara ordinarie.

11.2  För beslut om stadgeändring krävs minst 3/4 majoritet.

11.3  Ändringar av stadgarna ska anslås i medlemstidningen eller på hemsida.

§12  Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om händelser förekommer som inte är förutsedda i hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§13  Föreningens upplösning

13.1  För beslut om upplösning av föreningen fordras 3/4 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Dock ska minst 30 dagar ha förflutit mellan dessa årmöten varav ett måste vara ordinarie.

13.2  Beträffande föreningens tillgångar, dess handlingar och övriga tillhörigheter ska beslut om dessa fattas på det sista mötet. Eventuella ekonomiska tillgångar ska tillfalla ett syfte som överensstämmer med föreningens ändamål.

§14 Poströstning

14.1  Poströstning medges i personvalen och denna röst ska ske på en av styrelsen utformad röstsedel och tydligt kunna härledas till den person som röstat och vara underskriven. Röstsedeln ska vara revisorn eller revisorssuppleanten tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

14.2  Rösterna räknas och sammanställs av revisor eller revisorssuppleant innan årsmötets öppnande. Kan revisor eller revisorssuppleant inte delta vid årsmötet skickas både sammanställning och röstsedlar i original till av dessa utsedd person.
Röstsedlar samt sammanställning av rösterna överlämnas vid årsmötet till rösträknarna som tar hänsyn till dessa vid vardera val. Poströsterna kan räknas om på årsmötets begäran.

14.3  I händelse av att en vald kandidat väljer att avstå från sin post på årsmötet kan årsmötet på plats välja ersättare för denna. Om post av någon anledning inte fylls vid poströstningen kan val ske på mötet. Om en person väljs på två poster via poströstning får kandidaten den post där den fått flest röster.

14.4  Då poströstning sker i personvalen skall valberedningen innan årsmötet presentera samtliga kandidater till de olika posterna utan inbördes ordning eller favorisering och inte ge ett färdigt förslag.